دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

لیست نشریات دارای رتبه علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 

دفعات مشاهده: 2393 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی مجله

 | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
Journals
 1. Journal of Religion and Health https://link.springer.com/journal/10943
 2. Religion http://www.tandfonline.com/toc/rrel20/current
 3. The journal of religion http://www.journals.uchicago.edu/toc/jr/current
 4. Religions http://www.mdpi.com/journal/religions
 5. Journal for the Scientific Study of Religion http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-5906
 6. Psychology of Religion and Spirituality http://www.apa.org/pubs/journals/rel/index.aspx
 7. The International Journal for the Psychology of Religion (IJPR) http://www.tandfonline.com/toc/hjpr20/current
 8. The Journal of Health Care Chaplaincy http://www.tandfonline.com/toc/whcc20/current
 9. Journal of the American Academy of Religion https://academic.oup.com/jaar
 10. Religious Studies https://www.cambridge.org/core/journals/religious-studies
 11. Archive for the Psychology of Religion http://www.edmgr.com/arp/default.aspx
 12. Journal of Spirituality in Mental Health http://www.tandfonline.com/toc/wspi20/current
 13. Method & Theory in the Study of Religion http://www.brill.com/method-theory-study-religion
 14. Journal of Beliefs and Values http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current  
 15. Culture and Religion  http://www.tandfonline.com/loi/rcar20
 16. Journal of Management, Spirituality and Religion http://www.tandfonline.com/toc/rmsr20/current
 17. Journal of Islamic Studies https://academic.oup.com/jis
 18. Review of Religious Research https://link.springer.com/journal/13644
 19. Counseling and Values http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2161-007X
 20. Pastoral Psychology http://www.springer.com/psychology/journal/11089
 21. دین و سلامت  http://jrh.mazums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
 22. Health, Spirituality and Medical Ethics  http://jhsme.muq.ac.ir/
 23. فصلنامه روان شناسی و دین http://www.ravanshenasi.nashriyat.ir/
 24. International Journal of Children's Spirituality http://www.tandfonline.com/toc/cijc20/current
 25. Islam and Christian-Muslim Relations (ICMR) http://www.tandfonline.com/toc/cicm20/current
 26. Journal of Disability and Religion http://www.tandfonline.com/toc/wrdh21/current
 27. Journal of Media and Religion http://www.tandfonline.com/loi/hjmr20
 28. Religion and Education http://www.tandfonline.com/toc/urel20/current
 29. The Journal for the Study of Religion, Nature & Culture http://www.religionandnature.com/journal/
 30. Journal of Religious Ethics http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9795
 31. Journal of Psychology and Theology http://journals.biola.edu/jpt/
 32. Journal of Religion https://www.journals.uchicago.edu/journals/jr/about#
 33. Journal of Qur'anic Studies https://www.euppublishing.com/loi/jqs
 34. Counseling and Values http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2161-007X
 35. Pastoral Psychology http://www.springer.com/psychology/journal/11089
 36. Journal of Religion, Spirituality and Aging http://www.tandfonline.com/toc/wrsa20/current
 37. Journal of Religion, Spirituality and Aging http://www.tandfonline.com/toc/wrsa20/current
 38. Journal of Religion & Spirituality in Social Work http://www.tandfonline.com/toc/wrsp20/current
 39. Review of Faith and International Affairs http://www.tandfonline.com/toc/rfia20/current

دفعات مشاهده: 1975 بار   |   دفعات چاپ: 283 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر